#
#

Публічний договір (оферта на укладення договору)

Нижчевикладений текст є публічною пропозицією (офертою) (відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАДА МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 42999635) (надалі – Компанія) на укладення Договору про надання послуг (далі – Договір) на нижчевикладених умовах. 

Цей Договір вважається укладеним в порядку статті 642 Цивільного кодексу України, та набуває юридичну силу з моменту дотримання положень п. 3.5. цього Договору, що означає повне та безумовне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень (акцепт).

1. Визначення термінів

1.1. Умови Договору регулюють правовідносини Сторін та містять такі визначення: 

1.1.1. «Акаунт» – обліковий запис, що міститься на Сайті та відноситься до Замовника (і виключно до останнього), містить дані про Замовника та його дії на Сайті, а також є кабінетом для роботи з Електронними картками та для доступу до якого необхідні пароль та логін;

1.1.2. «Веб-сайт/Веб-сайти/Сайт/Сайти» – онлайн-платформи (кожна окремо) на доменах: https://efir.org.ua/, https://client.efir.org.ua/, https://app.efir.org.ua/;

1.1.3. «Месенджер» – застосунок «Viber»/«Telegram»/«Whatsapp»;

1.1.4. «Бот-канал» – це окремий обліковий запис Замовника у Месенджері, який передається в управління Компанії, шляхом надання їй токену в порядку, визначеному в Акаунті, для надання Замовнику Послуг, в тому числі для роботи з Електронними картками. Управління Бот-каналом здійснюється Компанією після отримання токену, наданого Замовником в Акаунті.

1.1.5. «Замовник» – суб’єкт підприємницької діяльності, який надав свої Персональні дані та інші дані для обробки, має повну цивільну дієздатність та уклав Договір шляхом Акцепту на умовах Оферти, право на що він має; 

1.1.6. «Користувач» – фізична особа, якій надаються Електронні картки/Електронна картка;

1.1.7. «Компанія» – Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАДА МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 42999635), зареєстроване за адресою Україна, 65023, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Дворянська, будинок 7;

1.1.8. «Власник» – фізична особа, яка є розробником та власником Сайту; 

1.1.9. «Ліцензія Власника» –  Ліцензія, яка надана Власником Компанії;

1.1.10. «Сторони» – Компанія та Замовник;

1.1.11. «Акцепт» – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, визначених Офертою;

1.1.12. «Оферта» – пропозиція Компанії, адресована будь-якому суб’єкту підприємництва, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах, розміщених в мережі Інтернет за адресою: https://efir.org.ua/contract-offer;

1.1.13. «Договір» – документ, укладений між Компанією та Замовником в момент отримання Компанією Акцепта Оферти на умовах, визначених Офертою;

1.1.14. «Послуги» – надання Замовнику права використовувати Сайт, Бот-канал і Акаунт для створення, завантаження, зберігання та використання Електронних карток на умовах, передбачених цим Договором та обраним Замовником Тарифом;

1.1.15. «Електронна картка» – файли або частина записів в базі даних, які створюються за допомогою Акаунту або Бот-каналу та необхідні для надання Замовником послуг Користувачу;

1.1.16. «Банківський рахунок Компанії» – банківський рахунок, відкритий на ім’я ТОВ «АВАДА МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 42999635);

1.1.17. «Реєстрація Замовника» (далі – Реєстрація) – заповнення Замовником Реєстраційної форми шляхом надання персональних даних, інших даних та згоди на їх обробку;

1.1.18. «Реєстраційна форма» – електронна реєстраційна форма або паперова реєстраційна форма для замовлення Послуг, що підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті або в паперовому вигляді, з метою надання Компанії інформації, необхідної для здійснення Компанією своїх зобов'язань за Договором та для підтвердження укладання Замовником Договору;

1.1.19. «Завершення реєстрації» – створення Акаунту, шляхом підтвердження номеру телефону та електронної пошти потенційного замовника;

1.1.20. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

1.1.21. «Дані Замовника» – будь-які дані, пов'язані із Замовник, у тому числі і його найменування, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, адреса реєстрації та адреса фактичного провадження діяльності, дані керівника та учасників юридичної особи, а також інші відомості, надані Замовником на вимогу Компанії;

1.1.22. «Політика конфіденційності» – документ, розміщений в мережі Інтернет за гіперпосиланням https://efir.org.ua/privacy-policy, та який є невід’ємною частиною Договору. Укладення Договору тягне за собою прийняття також Політики конфіденційності;

1.1.23. «Угода користувача – правила, які визначають порядок, способи та межі користування Сайтом та які розміщені за гіперпосиланням: https://efir.org.ua/terms-of-use , та які є невід’ємною частиною Договору. Укладення Договору тягне за собою прийняття також Угоди користувача;

1.1.24. «Тариф» – документ у вигляді сторінки Сайту, що регулює тарифну політику Компанії, вартість, строк та інші умови надання Послуг та розміщений за посиланням https://efir.org.ua/tariff, який є невід'ємною частиною Договору. Укладення Договору тягне за собою прийняття також Тарифів Компанії, в порядку, передбаченому Договором.

1.2. Інші терміни, що вживаються в Договорі, визначені чинним законодавством України.

2. Предмет Договору

2.1. Компанія надає (передає) Замовнику право використання Акаунту, Бот-каналу та Сайту для створення, завантаження, зберігання та використання Електронних карток, характеристики яких вказані на Сайті, а Замовник набуває права використання Акаунту, Бот-каналу та Сайту у порядку та на умовах, встановлених Договором, та зобов’язується сплатити вартість Послуг в порядку та в спосіб, визначений Договором. 

2.2. Порядок надання додаткових послуг, укладення додаткових умов, які не передбачені Договором, узгоджується Сторонами шляхом укладення окремої угоди.

2.3. Початком надання Послуг вважається створення Акаунту, обрання та оплата Тарифу, крім випадків, передбачених цим Договором. 

2.4. Закінченням надання Послуг вважається видалення Акаунта/припинення Договору.

3. Укладення Договору із Замовником 

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією (офертою) Компанії суб’єктам підприємницької діяльності (потенційним замовникам), які виявлять бажання придбати Послуги Компанії та укласти цей Договір на зазначених у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою особою, яка відповідає вимогам цього Договору та бажає придбати Послуги Компанії.

3.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.

3.4. Компанія не зобов'язана перевіряти відповідність Замовника вимогам Договору та не несе відповідальності у разі невідповідності Замовника цим вимогам.

3.5. Оферта вважається акцептованою Замовником, а Договір, відповідно, укладеним, якщо він вчинив такі дії в їх сукупності:

3.5.1. Належним чином зареєструвався, проставивши відмітку в полі «З умовами Публічної оферти ознайомився та згоден».

3.5.2. Обрав Тариф;

3.5.3. Належним чином сплатив Послуги Компанії згідно умов Договору (крім випадків обрання безкоштовного Тарифу). 

3.6. Особа, яка не виконала умови п. 3.5. Договору не вважається Замовником.

3.7. Здійснюючи Акцепт Оферти Замовник гарантує, що він ознайомлений, погоджується, повністю та безумовно приймає всі умови (в цілому та без винятків) Договору та невід’ємних додатків до нього, якими є Політика конфіденційності та Угода користувача.

3.8. Оферта (Договір, включно з Політикою конфіденційності, Угодою користувача) може бути прийнята Замовником виключно в цілому, і Замовник підтверджує, що Акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті.

3.9. Строк Акцепту дійсний протягом усього часу розміщення даної Оферти на веб-сторінці https://efir.org.ua/public-offer.

4. Акаунт (обліковий запис)

4.1. Замовнику надається доступ до використання Акаунта в обсязі та порядку, встановленому Договором.

4.2. Після введення необхідних даних в Реєстраційній формі та проставлення відмітки в полі «З умовами Публічної оферти ознайомився та згоден», запит для відкриття Акаунту надсилається Компанії.

4.3. Доступ до Акаунту надається після завершення Реєстрації.

4.4. Логін та пароль для входу в Акаунт Користувач створює самостійно. 

4.5. Компанія не несе відповідальності за неотримання логіну та пароля або за їх втрату.

4.6. Компанія не зобов'язана надсилати Замовнику відомості, необхідні для завершення реєстрації та надавати Замовнику доступ до Акаунту при Акцепті ним Оферти, у випадках порушення особою положень чинного законодавства та/або цього Договору.

4.7. Компанія має повне право відмовити Замовнику у наданні доступу до Акаунту без зазначення причин відмови. У разі такої відмови укладений Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.

4.8. Право користування обліковим записом (Акаунтом) надається на безстроковій основі.

4.9. Створюючи Акаунт та при реєстрації не обравши платного Тарифу, Замовник вважається таким, що обрав безкоштовний Тариф (стягнення грошових коштів за який не передбачено Тарифом).

5. Послуги

5.1. Перелік, кількість, складові частини, вартість, строк та інші умови надання Послуг визначаються Тарифом та цим Договором.

5.2. Актуальні умови надання Послуг розміщені за гіперпосиланням: https://efir.org.ua/tariff;

5.3. Перелік, кількість, складові частини, вартість, строк та інші умови надання Послуг можуть бути змінені Компанією в односторонньому порядку в будь-який строк та за будь-яких причин. 

5.3.1. Відповідні зміни щодо платних Послуг набирають чинності з моменту настання наступних обставин: їх опублікування за гіперпосиланням: https://efir.org.ua/tariff та настання строку чергової оплати Тарифу (Послуги).

5.3.2. Відповідні зміни щодо безкоштовних Послуг набирають чинності з моменту їх опублікування за гіперпосиланням: https://efir.org.ua/tariff

5.4. У разі незгоди Замовника на зміну Послуг, Замовник має право розірвати Договір та направити Компанії запит на видалення Акаунту.

5.5. Компанія має повне право відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку порушення Замовником умов цього Договору та додатків до нього, чинного законодавства. У разі такої відмови укладений Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.

5.6. Вартість Послуг встановлюється у національній валюті України; 

5.7. Актуальна інформація про знижки на вартість певного Тарифу розміщується \за гіперпосиланням: https://efir.org.ua/tariff.

5.8. Однакові знижки не поєднуються і не підсумовуються шляхом складання номіналу знижок між собою. Одна особа може використовувати лише один сертифікат на знижку для оплати обраного Тарифу.

6. Порядок розрахунків

6.1. Порядок, спосіб та інші умови оплати визначаються цим Договором. 

6.2. Оплата замовлення (Тарифу) здійснюється щомісячно автоплатежем в безготівковій формі за допомогою платіжної системи, передбаченої Сайтом та на умовах даної платіжної системи, крім випадків, передбачених Договором.

6.3. Оплата замовлення (Тарифу) може також здійснюватись в іншому порядку, за заявою Замовника.

6.4. Оплата вартості Послуг Компанії за цим Договором здійснюється у вигляді:

6.4.1. повної 100% (стовідсоткової) передоплати.

6.5. Кошти, перераховані Замовником за Послуги Компанії, зараховуються на Банківський рахунок Компанії виключно у національній валюті України.

6.6. Вартість Послуг не включає будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Замовник сплачує додатково. Також Замовник несе всі вищезазначені витрати у разі повернення Компанією повної або часткової оплати за Послуги Компанії.

6.7. Послуги вважаються оплаченими у момент зарахування належної оплати за Тарифом на рахунок Компанії.

6.8. У випадку не оплати чергового платежу за Тарифом, Компанія може надавати Замовнику Послуги за безкоштовним Тарифом або розірвати даний Договір.

7. Повернення сплачених коштів

7.1. Повернення сплачених за цим Договором коштів можливе у випадках, передбачених законодавством.

7.2. За необхідності повернення коштів Замовник повинен зв'язатися з Компанією за контактним телефоном, електронною поштою вказаними на Сайті, та оформити запит на повернення. Після цього Замовник повинен належним чином оформити та надіслати Компанії з адреси зареєстрованої електронної пошти підписану електронним підписом заяву про повернення коштів із зазначенням таких даних: прізвище, ім'я, по батькові; назва Тарифу; дата замовлення; інформація про платежі (сума, дата перерахування); причин відмови від Послуг; підстави повернення коштів тощо.

7.3. У разі неналежного оформлення запиту про повернення коштів та/або відсутності у заяві про повернення Замовника необхідної інформації та/або відсутності підстав для повернення Компанія має право не розглядати таку заяву Замовника та не несе за це відповідальності.

7.4. При поверненні коштів Компанія використовує засоби платежу, які використовував Замовник. Якщо Замовник використовував кілька різних платіжних коштів, Компанія може використовувати будь-який з них на свій вибір. Із суми повернення коштів буде утримано всі додаткові послуги та комісії банків та платіжних систем, пов'язані з поверненням платежу.

7.5. Строк розгляду Компанією будь-яких заяв Замовника про повернення коштів, сплачених за Тарифом, становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання належним чином оформленої заяви Замовника.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Замовник має право:

8.1.1. Отримувати інформацію про Послуги, Тарифи;

8.1.2. Використовувати Акаунт, Бот-канал та Сайт у межах функціоналу доступного за обраним Тарифом;

8.1.3. Після входу в Акаунт, відповідно до умов Договору, використовувати Акаунт та Сайт в обсязі та порядку, встановленому в Договорі та Угоді користувача;

8.1.4. Подати запит на підтримку спеціаліста Компанії;

8.1.5. Використовувати функціональні можливості Сайту/Акаунту/Бот-каналу для надання Користувачам Електронних карток;

8.1.6. Використовувати наданий Власником шаблон для розробки продуктів, призначених для Користувачів;

8.1.7. Модифікувати Акаунт повністю або частково в межах доступного на Сайті функціоналу, а також створювати на основі Сайту/Акаунту/Бот-каналу похідні об'єкти зі збереженням усіх виняткових прав на Сайт, Бот-канал, шаблонів сертифікатів та інших технологій, що використовуються для надання Послуг;

8.1.8. Вибрати будь-який Тариф відповідно до тарифної політики Компанії;

8.1.9. Повернути сплачені кошти в порядку та в спосіб, встановлений Договором;

8.1.10. Здійснювати інші права, передбачені Договором, додатками до нього та чинним законодавством.

8.2. Замовник зобов'язаний:

8.2.1. При користуванні Послугами вчасно оплачувати послуги Компанії в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором;

8.2.2. Використовувати Сайт, Акаунт та Бот-канал тільки в межах тих прав та тими способами, які передбачені в Договорі та які надано йому, враховуючи правила, встановлені в Угоді користувача;

8.2.3. Дотримуватись усіх вимог Компанії викладених в Договорі, на Сайті та в Бот-каналі;

8.2.4. Надати Компанії персональні дані Користувачів, Замовника, а також інші дані, необхідні на виконання Договору – за запитом Компанії та у строки, зазначені у запиті;

8.2.5. Мати всі дозволи та згоди на поширення персональних даних третіх осіб;

8.2.6. Протягом 5 робочих днів повідомити Компанію про зміну даних (у тому числі і персональних даних), наданих раніше;

8.2.7. Суворо дотримуватись і не порушувати умови Договору, а також забезпечити конфіденційність отриманої при співпраці з Компанією комерційної та технічної інформації;

8.2.8. Не використовувати самостійно та/або із залученням третіх осіб можливості Сайту, Акаунту та Бот-каналу з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення законодавства України; для досягнення протизаконних цілей, у тому числі і для реклами продуктів, обіг яких заборонено або обмежено або реклама яких не допускається, для пропаганди насильства, війни, расової, національної чи релігійної ворожнечі, повалення влади, для поширення порнографічних матеріалів; не здійснювати дій, що впливають на нормальну роботу Сайту, Акаунту та Бот-каналу;

8.2.9. Не використовувати жодних технічних приладів чи комп'ютерних програм, технічного обслуговування для втручання чи спроби втручання у процес нормального функціонування Сайту, Акаунту та Бот-каналу;

8.2.10. Негайно інформувати Компанію про всі відомі факти протиправного використання третіми особами, у тому числі Користувачами Сайту, Акаунту та Бот-каналу;

8.2.11. Повідомити та ознайомити Користувача з умовами Договору, Політики конфіденційності та Угоди користувача;

8.2.12. Дати згоду на розміщення наступного напису з боку Власника на зворотному боці Електронних карток: «Послуги з видачі та обслуговування електронних карток надаються компанією ТОВ «АВАДА МЕДІА», з метою забезпечення отримання Компанією пропозицій та зауважень Користувачів щодо надання Послуг;

8.2.13. Виконувати інші обов'язки, передбачені Договором, додатками до нього та чинним законодавством.

8.3. Компанія має право:

8.3.1. Припиняти надання Послуг з моменту закінчення строку їх надання;

8.3.2. Змінювати порядок надання Послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на Сайті;

8.3.3. Зупинити або припинити реєстрацію або доступ Замовника до Сайту, Акаунту, Бот-каналу, якщо Компанія буде обґрунтовано вважати, що Замовник здійснює неправомірну діяльність, і дії останнього є загрозою для безпеки Користувачів Електронних карток та/або безпеки сервісу Компанії, та/або порушують права та законні інтереси третіх осіб, вимоги чинного законодавства України та/або умови Договору;

8.3.4. У разі порушення Замовником умов (способу) використання прав на Сайт, Бот-канал та/або Акаунт за Договором, – позбавити Замовника права їх подальшого використання. Порушення норм про охорону авторських прав може також спричинити цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України;

8.3.5. Узагальнювати та аналізувати отримані дані про роботу з програмою/базою даних, Акаунтом, Бот-каналом та/або Сайтом, та про конкретні дії Замовника на умовах конфіденційності та анонімності в статистичних та маркетингових цілях. При складанні будь-яких статистичних або маркетингових звітів, публікації будь-яких статистичних або маркетингових даних, отриманих шляхом такого узагальнення та аналізу;

8.3.6. Тимчасово призупинити надання Послуг з технічних, технологічних чи інших причин, що перешкоджають наданню Послуг на час усунення таких причин;

8.3.7.     Перевіряти інформацію, що розповсюджується за допомогою Електронних карток щодо відповідності чинному законодавству;

8.3.8. Вносити в односторонньому порядку зміни в Оферту та/або Договір шляхом видання нових редакцій Оферти та/або Договору або внесення змін до їх конкретних умов;

8.3.9. Здійснювати інші права, передбачені Договором, додатками до нього та чинним законодавством.

8.4. Компанія зобов'язується:

8.4.1. Надавати Послуги Замовнику в порядку та на умовах, визначених Договором; 

8.4.2. Надавати інформацію про оновлення Сайту, Бот-каналу та/або Акаунту, здійснені протягом терміну дії Договору;

8.4.3. За наявності технічної можливості усувати можливі програмні збої у роботі Сайту, Бот-каналу та/або Акаунту, що виникли з вини Компанії, за винятком випадків порушення Замовником правил використання Сайту, Бот-каналу та/або Акаунту;

8.4.4. Використовувати всі персональні дані Замовника, Користувачів та іншу конфіденційну інформацію відповідно до умов Договору, Політики конфіденційності та дотримання вимог законодавства України;

8.4.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені Договором, додатками до нього та чинним законодавством.

9. Гарантії

9.1. Замовник погоджується, що використовує Послуги Компанії виключно на власний розсуд та несе за це односторонню відповідальність.

9.2. Компанія не несе жодної відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, досягнення, придбання, доходи, за репутаційні та інші ризики тощо, які можуть виникнути при використанні Послуг.

9.3. Компанія не гарантує працездатність Сайту, Бот-каналу та/або Акаунту у разі порушення Замовником умов користування ними, а також у разі порушення Замовником умов Договору.

9.4. Замовник погоджується, що Сайт та Бот-канал не є власною розробкою Компанії, та Компанія не несе відповідальності за відзив Ліцензії Власника.

9.5. Усі виняткові права на Сайт, Бот-канал, шаблони сертифікатів та інші технології, що використовуються Компанією для надання послуг, невідчужувані та належать правовласникам у повному обсязі, а Компанія отримала право їх використання.

9.6. Замовник погоджується з тим, що Акаунт надається зі стандартними налаштуваннями, які застосовуються за замовчуванням, і Замовник несе відповідальність за зміни, що вносяться ним в налаштування.

9.7. Компанія гарантує, що:

9.7.1. При запиті на підтримку технічного спеціаліста Компанія зв'язується із Замовником протягом одного місяця і вживає всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок, у разі їх виникнення, у максимально короткі терміни. При цьому Компанія не гарантує відсутності помилок та збоїв, у тому числі щодо роботи Сайту, Бот-каналу та/або Акаунту. Компанія не зобов'язана забезпечити зворотний зв'язок технічного фахівця у разі виникнення збоїв та помилок у роботі Сайту, Бот-каналу або продуктів, розроблених Замовником;

9.7.2. За запитом на підтримку технічного спеціаліста Замовник зобов'язаний надати дані про можливі засоби зв'язку з ним;

9.7.3. Має всі дозволи та ліцензії Власника для надання Послуг;

9.7.4. Забезпечує збереження та зберігання даних Замовника та Користувачів на Сайті, Бот-каналі в тому числі відповідно до Політики конфіденційності.

9.8. Замовник гарантує, що він:

9.8.1. Має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору;

9.8.2. Має всі дозволи/рішення уповноважених органів правління для укладання Договору;

9.8.3. Отримав та має всі законні підстави (необхідні дозволи та згоди) обробляти персональні дані та інші відомості, що становлять зміст персональних даних стосовно третіх осіб з використанням Сайту, Бот-каналу а також гарантує повну та беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями Політики конфіденційності;

9.8.4. Діє з власної волі та у своєму інтересі;

9.8.5. Вказав достовірні, актуальні та точні дані Замовника, третіх осіб;

9.8.6. Укладає Договір добровільно, при цьому Замовник повністю ознайомився з умовами цієї Оферти, Політикою конфіденційності, Угодою користувача, повністю розуміє предмет Договору, повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

10. Приймання передача наданих Послуг

10.1. Сплата чергового платежу за Тарифом свідчить про прийняття наданих Компанією Послуг Замовнику в повному обсязі та без будь-яких застережень, зауважень та претензій.

10.2. У випадку не сплати чергового платежу за Тарифом, – не надсилання Замовником Компанії протягом трьох днів з дня закінчення надання Послуг претензії за надані Послуги, свідчить про повне та беззастережне прийняття наданих Послуг та про відсутність у Замовника будь-яких зауважень щодо наданих Послуг. 

11. Строк дії договору

11.1.  Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту Акцепту та діє протягом усього терміну отримання Замовником Послуг за обраним Тарифом або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

11.2.  Після закінчення строку дії Договору, у разі придбанні Замовником Послуги за обраним Тарифом після закінчення отримання попередніх Послуг, цей Договір вважається укладеним на строк отримання Замовником Послуг за обраним Тарифом.

12. Видалення Акаунту, блокування функцій Сайту/Акаунту/Бот-каналу, припинення та зміна Договору

12.1.  Компанія може заблокувати доступ Замовнику до Сайту, Акаунту, Бот-каналу у випадку порушення ним умов Договору та/або Угоди користувача та/або чинного законодавства.

12.2. Компанія має право розірвати Договір та видалити Акаунт, якщо Замовник порушує будь-які умови Договору та/або Угоди користувача та/або чинного законодавства. Акаунт блокується без попереднього повідомлення Замовника.

12.3. Договір може бути розірваний, а Акаунт видалений в односторонньому порядку на вимогу/діями Замовника. Договір вважається розірваним з моменту видалення Акаунту.

12.4. При бажанні Замовника видалити свій Акаунт він може здійснити це за допомогою функціоналу Сайту, натиснувши кнопку “Видалити акаунт” в налаштуваннях Акаунта.

12.5. Після розірвання Договору всі права користування Послугами будуть анульовані. Замовник зобов'язується негайно припинити використання Акаунту.

12.6. При розірванні договору припиняється також обслуговування Електронних карток Користувачів, створених Замовником, а також інших продуктів, розроблених з використанням Сайту та/або Бот-каналу.

12.7. При розірванні Договору та блокуванні Акаунта Замовника припиняється надання Послуг залученим ним Користувачам.

12.8. Компанія не несе відповідальності за несприятливі наслідки, у тому числі й за шкоду, заподіяну Користувачам через видалення облікового запису (Акаунта) Замовника. 

12.9. Договір може бути розірваний за ініціативою Компанії у разі порушення Замовником умов цього Договору та/або Угоди користувача та/або чинного законодавства. Компанія може повідомити Замовника про розірвання Договору шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану при Реєстрації. У разі такого розірвання грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються.

12.10. Цей Договір також може бути розірваний за згодою сторін.

12.11. Цей Договір може бути змінений Компанією в односторонньому порядку без попереднього та подальшого повідомлення про це Замовника. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Договору на Сайті. Редакція цього Договору за Офертою доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою https://efir.org.ua/public-offer.

12.12. Замовник розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не погоджується з новими умовами Договору, він повинен в розумний строк припинити користування Послугами Компанії.

12.13. При необхідності Замовник повинен повідомити залучених ним Користувачів про зміни Договору.

13. Відповідальність

13.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та Договору.

13.2. У разі, якщо Замовник здійснив оплату за надання Послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, або не здійснив її в цілому в строки передбачені Тарифом, Компанія має право розірвати Договір та відмовити Замовнику у допуску до Акаунту.

13.3. У разі порушення Замовником прав інтелектуальної власності Компанії, інших Замовників, у тому числі у разі передачі Замовником будь-якої інформації, матеріалів, отриманих під час використання Послуг/Акаунту, третім особам при виявленні фактів використання Замовником зазначених матеріалів, інформації з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:

13.3.1. розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної плати за Тарифом;

13.3.2. та відшкодування Компанії прямих та непрямих збитків, заподіяних таким порушенням.

13.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоду надання послуг Компанією іншим Замовникам, або які спричинили ненадання, неналежне надання Компанією послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання цього Договору без повернення Замовнику суми оплати за Послуги, з відшкодуванням Замовником завданих Компанії збитків.

13.5. Компанія не несе відповідальності за:

13.5.1. неможливість надання Послуг з причин, що від неї не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв'язку, відсутність або несправність обладнання, яке не належить Компанії, відсутність та/або погіршення якості зв'язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;

13.5.2. порушення безпеки обладнання або несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг;

13.5.3. будь-які збитки, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю використання Сайту, Бот-каналу та/або Акаунту, в тому числі і при блокуванні або видаленні Акаунта Замовника, навіть якщо Компанія була повідомлена про можливе виникнення таких збитків;

13.5.4. будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Компанії;

13.5.5. зміст інформації, що створюється, використовується та розміщується Замовником;

13.5.6. будь-яку дію або бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії або бездіяльності Замовником та/або третіх осіб;

13.5.7. роботу або функціонування Сайту, Акаунту та/або Бот-каналу, а також розроблених Замовником або третіми особами продуктів для Користувачів або модифікацій, зроблених ними;

13.5.8. надання Замовником послуг Користувачам;

13.5.9. неможливість використання Електронних карток Користувачами, у тому числі за втрачені/не використані бонуси або інші несприятливі наслідки при видаленні Акаунту та припиненні надання Послуг/припиненні Договору;

13.5.10. втрату інформації, витік персональних даних Користувачів або будь-які інші несприятливі наслідки;

13.6. Якщо будь-яка третя особа пред'являє претензію до Компанії у зв'язку з порушенням умов Договору, або чинних законодавчих норм Замовником, Користувачем, порушенням ними прав третіх осіб (у тому числі прав на інтелектуальну власність), Замовник зобов'язується відшкодувати Компанії всі витрати, у тому числі сплатити будь-які компенсації та інші витрати, пов'язані з пред'явленням такої претензії. При цьому Компанія повідомляє Замовника про необхідність пред'явлення подібної претензії протягом 10 робочих днів з моменту її отримання, а Замовник зобов'язується вжити всіх розумних дій, спрямованих на задоволення претензії та/або мирне вирішення розбіжностей/спорів.

13.7. Компанія не несе відповідальності за невиконання Замовником обов'язків, передбачених в цьому Договорі, в тому числі і за несплату Замовником податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством.

13.8. Використання особою Сайту, Бот-каналу та/або Акаунту способом, не передбаченим Договором, Угодою користувача або після припинення дії Договору або після блокування Акаунту, або іншим чином з порушенням прав та повноважень, наданих Замовнику за Договором, надання недостовірної або неправильної інформації Замовником, Користувачем, або порушення інтелектуальних прав Компанії, Власника, що спричинило збитки Компанії, Замовник має відшкодувати Компанії суму завданих збитків;

13.9. За порушення умов цього Договору Сторони також несуть відповідальність, встановлену законодавством, якщо інше не передбачено Договором. 

14. Форс-мажорні обставини

14.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності Сторін.

14.2. Такі обставини, події чи причини включають (перелік не є винятковим) наступне: загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, ворожі атаки, блокади, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блоку протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви у роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) на експорт/імпорт тощо, а також спричинені винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме: епідемії, епізоотії, пандемії, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, град, заморозки, замерзання моря, протоки портів, перевали, землетрус, блискавка, пожежа, посуха зсуви, інші стихійні лиха тощо.

14.3. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджено документально компетентним державним органом відповідно до чинного законодавства України. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов'язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи.

14.4. Компанія має право повідомляти Замовників про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Замовники вважаються повідомленими з моменту розміщення інформації про обставини непереборної сили на Сайті.

15. Отримання інформаційних та рекламних матеріалів

15.1. Замовник погоджується отримувати від Компанії інформаційні та рекламні повідомлення, що показуються на Сайті, Бот-каналі та/або в Акаунті.

16. Інтелектуальна власність

16.1. Замовник погоджується з тим, що Сайт, Бот-канал, документація, як і всі інші об'єкти авторського права, а також системи, ідеї та методи, алгоритми роботи, інша інформація, що міститься на Сайті, Бот-каналі та/або в Акаунті, товарні знаки є об'єктами інтелектуальної власності Власника. Цей Договір не дає Замовнику жодних прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, включаючи торговельні марки, за винятком прав, що надаються Договором.

17. Заключні положення

17.1. Усі пропозиції чи питання щодо Оферти та цього Договору повинні бути надіслані у вигляді зворотного зв'язку відповідно до розділу 18 Договору.

17.2. В якості застосовного права/чинного законодавства Замовник погоджується на використання законодавства України. 

17.3. Що стосується будь-якого питання, яке прямо чи опосередковано стосується Оферти/Договору, Користувач погоджується що судове врегулювання спору здійснюється в компетентних українських судах, в порядку та в спосіб, встановлений чинним законодавством України.

17.4. Недійсність окремої частини Договору не має наслідком недійсність інших частин Договору в цілому. У випадку зміни, відміни сторонами або визнання недійсними окремих положень Договору, інші положення залишаються чинними та обов’язковими для Сторін Договору.

17.5. У випадку не врегулювання цим Договором певних положень, прав та обов’язків, вони регулюються та встановлюються чинним законодавством України.

18. Як зв'язатися з Компанією

18.1.   Замовник може зв’язатись з Компанією наступними способами:

  • поштою, за вказаною адресою: 65023, Українa, м. Одеса, вул. Дворянська, буд. 7;
  • використовуючи контактну форму (чат) на Веб-сайті;
  • електронною поштою, за адресою [email protected];

19. Реквізити Компанії

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАДА МЕДІА" 

(ТОВ "АВАДА МЕДІА") 

Англ.: "AVADA MEDIA" LLC

Ідентифікаційний код юридичної особи

42999635

Місцезнаходження юридичної особи

Україна, 65023, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ДВОРЯНСЬКА, будинок 7

Інформація для здійснення зв'язку

Тел. +380 (99) 477 24 56

Email: [email protected] 

65023, Українa, м. Одеса, вул. Дворянська, буд. 7

Додатки:

Зробити замовлення
Відправити